PARTNEŘI / PARTNERS▼

ALVEL, a.s.
ČEPS, a.s.
skupina ČEZ
Regionální inovační centrum elektrotechniky
Areva.com
CHEMCOMEX Praha
ROSATOM State Atomic Energy Corporation
Westinghouse Electric Company
http://www.surao.cz/

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS ▼

Časopis ENERGETIKA
PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis All for Power
AtomInfo.cz

Jean-André BARBOSA

Jean-André BARBOSA regionální ředitel pro Střední a východní Evropu, AREVA Czech Republic

Jean-André Barbosa má inženýrský titul z prestižní pařížské univerzity l’Ecole des Mines a hovoří pěti jazyky – španělsky, francouzsky, anglicky, polsky a rusky. Od roku 2014 je regionálním ředitelem společnosti AREVA pro střední a východní Evropu. Dříve působil jako ředitel AREVY v Polsku.
ean-André Barbosa má dlouholeté zkušenosti s prací v regionu CEE. Před nástupem do AREVY v Polsku působil jako regionální ředitel globálního výrobce skla společnosti Verallia (Saint-Gobain Group) ve Společenství nezávislých států (SNS), kde řídil tři výrobní závody v Rusku a na Ukrajině a měl na starosti více než deset exportních a domácích trhů. Ještě předtím pracoval pan Barbosa pro Evropskou komisi, a to od roku 2001 do roku 2008 v rámci generálního ředitelství pro obchod, kde od roku 2006 pracoval jako specialista na energetické trhy v Evropě a na Balkáně. Působil také jako poradce pro zahraniční obchod francouzského velvyslance na Ukrajině.

Václav DOSTÁL

Václav DOSTÁL akademický pracovník Ústavu energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Po ukončení inženýrského studia na FS ČVUT v Praze v oboru Tepelná a jaderná energetická zařízení (2000) nastoupil na doktorské studium jaderné energetiky na Massachusetts Institute of Technology, které ukončil v roce 2004 získáním titulu Ph.D. Poté pracoval v Japonsku na Tokyo Institute of Technology v laboratoři pro výzkum jaderných reaktorů u prof. Takahashiho, kde se věnoval výzkumu rychlého reaktoru chlazeného směsí olovo-vizmut. Po návratu do ČR v létě roku 2007 nastoupil jako akademický pracovník do Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Habilitoval se v roce 2010. Zároveň pracuje v divizi jaderné bezpečnosti ÚJV Řež, a.s., jako vědecký pracovník. Od roku 2009 zastává funkci místopředsedy sdružení CENEN (Czech Nuclear Education Network), které přispívá ke zvýšení kvality českého jaderného vzdělávání. Hlavní náplní jeho pedagogické činnosti je výuka jaderných předmětů studijního programu jaderná energetická zařízení. Mezi jeho odborné zájmy patří termohydraulika jaderných reaktorů, krize varu, bezpečnost jaderných zařízení a projektování jaderných energetických zařízení.

Pavel JANÍK

Pavel JANÍK   Managing Director společnosti Westinghouse pro Českou republiku

Pro společnost Westinghouse Pavel Janík zajišťuje veškeré aktivity společnosti nejen v Česku, ale také na Slovensku a v Maďarsku.
Pavel Janík vystudoval stavební inženýrství na pražském ČVUT. V průběhu studií se účastnil několika pracovních programů pro studenty v Německu a Spojených státech, svoji pracovní kariéru začal ve společnosti ŠKODA PRAHA a následně ŠKODA POWER, kde působil na různých obchodních a technických pozicích. V té době byl zodpovědný za stálou pobočku ŠKODA POWER v Mexiku, poté za podobný projekt ve Švédsku. V roce 2007 Pavel Janík přijal nabídku práce ve společnosti ČEZ, kde působil na pozici předsedy představenstva společnosti ČEZ Bohunice a rovněž pracoval pro tento podnik jako projektový manažer v oblasti fúzí a akvizic. Od června 2013 Pavel Janík působí jako regionální šéf americké firmy Westinghouse. V Česku vede desetičlenný tým, z toho část tvoří technici pracující přímo v temelínské elektrárně.

Lenka KOVAČOVSKÁ

Lenka KOVAČOVSKÁ   náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku

Lenka Kovačovská studovala mezinárodní vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a na stejné univerzitě získala vědecký titul Ph.D. Svou profesní kariéru začala v roce 2007 ve společnosti ČEPS, a.s., jako Senior specialista strategie a podílela se na různých rozvojových projektech jak na národní tak i na regionální úrovni / EU. Na ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od března 2013 původně na pozici vedoucí analýz a prognóz v oblasti energetiky a později vedoucí oddělení strategie a mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky. V říjnu 2014 se stala ředitelkou odboru strategie a mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky, v listopadu 2015 byl jmenována náměstkyní ministra průmyslu a obchodu odpovědnou za energetiku.

Jan MLÁDEK

Jan MLÁDEK   ministr průmyslu a obchodu

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1983) a dvouletý kurz na Matematicko-fyzikální fakultě UK (1989), vědeckou hodnost získal v Prognostickém ústavu ČSAV (1990). V letech 1991-2 byl náměstkem federálního ministra hospodářství a od roku 1999 do roku 2001 náměstkem ministra financí. V letech 1993-8 spolupracoval se Středoevropskou universitou Praha/Budapest při studiu transformace a privatizace postkomunistických zemí střední a východní Evropy; současně působil ve státních službách – byl poradcem ministra průmyslu a obchodu, členem řídícího Výboru pro privatizaci bank a zástupcem guvernéra České národní banky v Mezinárodním měnovém fondu. Mezi červnem 2002 a prosincem 2005 byl poslancem PSP ČR, ministrem zemědělství byl v letech 2005-6. Po volbách v říjnu 2013 se stal poslancem a ministrem vlády ČR. Publikoval celou řadu odborných publikací doma i v zahraničí. Mezi jeho hlavní obory zájmu patří systémové změny a makroekonomická regulace, privatizace, restrukturalizace a průmyslová politika.

Ladislav MRAVEC

Ladislav MRAVEC   generální manažer, Národní strojírenský klastr

Studoval na jaderné průmyslovce v Praze a ČVUT Praha, fakultě jaderné a fakultě stavební. V sedmdesátých letech byl vězněn za podvracení republiky a do doby, než byl v r. 1990 soudně rehabilitován, pracoval v oborech souvisejících s archeologií, stavebnictvím a projekty IT pro ASŘ velkých firem v Praze. Po roce 1989 působil 10 let jako diplomat s dlouhodobým vysláním do USA a krátkodobými misemi v rámci bilaterální diplomacie v dalších zemích. Na přelomu tisíciletí se uplatnil mimo státní správu na ředitelských postech ve třech menších IT firmách a od r. 2003 zastával 10 let funkci ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Poté nastoupil do Národního strojírenského klastru, který je asociací více než 70 společností a institucí působících ve strojírenství a příbuzných oborech. Téměř 40 členů spolku tvoří dodavatelský řetězec pro jadernou energetiku a několik klíčových z nich je současně členem Aliance české energetiky.

Jiří SLOVÁK

Jiří SLOVÁK   ředitel, Správa úložišť radioaktivních odpadů

Vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor základní a ložisková geologie, kde obdržel vědecký titul RNDr. Ve Správě úložišť radioaktivních odpadů, od roku 2008 zastával pozici zástupce ředitele pro vývoj, kde byl odpovědný za přípravu hlubinného úložiště a koordinaci výzkumných a vývojových aktivit, v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Od roku 2014 je ředitelem SÚRAO.
Je členem Výkonného výboru technologické platformy IGS-TP (Implementing geological Disposal Technology Platform) a Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. Celou svou profesní kariéru zastával technické a manažerské pozice v oblasti důlní geologie v souvislosti s těžbou uranu a nakládáním s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem.

Vladimír SLUGEŇ

Vladimír SLUGEŇ   podpredseda Rady správcov Národného jadrového fondu SR 

Vladimír Slugeň je profesorem na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, kde získal nejvyšší vědeckou hodnost DrSc., a kde je rovněž garantem studijního oboru Jaderná energetika. Je autorem, respektive spoluautorem šesti knih, osmi vysokoškolských skript a téměř dvou set vědeckých, respektive odborných prací v oblasti jaderné energetiky a materiálového výzkumu (50 vědeckých článků v databázi CC, cca 200 citací v CC). Rozsáhlá je jeho spolupráce s praxí formou konzultací, výzkumných projektů a expertních posudků. Je spoluautorem Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi v SR. V roce 2015 založil European Decommissioning Academy, dlouhá léta zastává funkci předsedy Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Zdeněk ŠÍMA

Zdeněk ŠÍMA   jednatel, Rosatom Central Europe s.r.o.

Vystudoval zahraniční obchod na pražské Vysoké škole ekonomické a od roku 1983 pracoval ve společnosti Škodaexport. Zahraniční zkušenosti získal mj. za dlouhodobého pobytu v Pákistánu v letech 1989-1992 při realizaci výstavby a rekonstrukcí elektráren a projektů v metalurgii. V dalších letech zodpovídal ve Škodaexportu za velké zahraniční projekty především v klasické energetice i v dalších oborech (metalurgie, oil+gas). Od roku 2009 pracoval v útvaru Výstavba jaderných elektráren společnosti ČEZ jako manažer obchodního řízení projektů. Po krátkém působení ve společnosti Chladicí věže Praha přijal v roce 2012 pracovní nabídku ruské státní společnosti Rosatom.
V současné době zodpovídá za marketing skupiny Rosatom především v České republice. Společnost Rosatom Central Europe má pobočky na Slovensku a v Maďarsku.

Radek ŠKODA

Radek ŠKODA   akademický pracovník Ústavu energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Radek Škoda se zabývá jadernou energetikou (JE); na Ústavu energetiky Strojní fakulty Českého vysokého učení technického (FS ČVUT) vede skupinu jaderných paliv, která se v několika projektech zaměřuje na nová pokrytí palivových elementů a vyhořívající absorbátory. V tomto oboru má několik patentů a vydal řadu článků. Jako člen nezávislé poradní Energetické komise Ministra průmyslu a obchodu ČR a jako vysokoškolský pedagog publikoval též odborné i popularizační články ohledně JE, její bezpečnosti a ekonomiky.
Spolupracuje s mnoha VŠ – jako ředitel texaského Nuclear Science Center (NSC) v USA se věnoval neutronickým měřením a výpočtům a pomáhal budovat spolupráci v JE mezi USA a ČR, jejímž důsledkem je nové Civil Nuclear Cooperation Center v Praze. S University Massachusetts Lowell v USA pořádá Intercontinental Nuclear Institute. Učil či vedl studenty na NWU Potchefstroom v Jižní Africe (thoriový palivový cyklus), Texas A&M v USA (neutronová radiografie a kolimátory), VUT Brno, ZČU Plzeň, Harbin University (Čína), World Nuclear University v Oxfordu, INSTN CEA v Paříži či Dalton Institute v Manchesteru.

Radek TRTÍLEK

Radek TRTÍLEK   ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, ÚJV Řež, a.s.

Vystudoval fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor jaderné inženýrství. Pracoval 13 let v Jaderné elektrárně Temelín, kde byl odpovědný za přípravu a uvedení do provozu a licencování v oblasti zpracování a úpravy RAO. Poté 10 let působil v servisní a inženýrské firmě ALLDECO.CZ a.s./AMEC NCR, a.s. na pozici člena představenstva a výkonného ředitele. Od roku 2010 pracuje v ÚJV Řež, a. s. jako ředitel divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady.
Problematikou nakládání s nízko a středně aktivními odpady se zabývá celou profesní kariéru. Kromě provozně technologických a licenčních záležitostí nakládání s RAO, jak v jaderné energetice tak v institucionální sféře, se rovněž podílel např. na zpracování národních koncepcí nakládání s RAO a VJP jak v České, tak Slovenské republice, na vývoji a licencování geopolymerní matrice, na řízení projektu Charakterizace a přemístění historických RAO v úložišti Richard, nebo na analýzách uložitelnosti RAO z nových jaderných zdrojů. Zúčastnil se 5 technických misí IAEA. O problematice rovněž přednáší (VŠCHT, JČU) a je spoluautorem učebních textů a popularizačních článků.

Petr ZÁVODSKÝ

Petr ZÁVODSKÝ   ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren, ČEZ, a.s.

Petr Závodský je absolventem elektrotechnické fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Ve společnosti ČEZ pracuje od roku 1994. Začínal v Jaderné elektrárně Temelín v několika pozicích při výstavbě prvních dvou bloků, mimo jiné jako manažer projektu nezávislé verifikace a validace software bezpečnostních systémů. V září 2006 přešel do vznikajícího útvaru Analýza výstavby nového jaderného zdroje a od dubna 2009 je ředitelem útvaru Výstavba jaderných elektráren. Je rovněž místopředsedou představenstva ČEZ Bohunice a.s. a Jadrové energetické spoločnosti Slovenska a.s. (JESS) a členem představenstva Škoda Praha, a.s..

Jiří ZÝBAL

Jiří ZÝBAL   reaktorový fyzik, Jaderná elektrárna Dukovany, ČEZ, a.s.

Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze - obor teorie a technika jaderných reaktorů. Po studiu nastoupil v roce 2010 na JE Dukovany jako operátor sekundárního okruhu - asistent, kde se se dva a půl roku připravoval na pozici operátora. Po ukončení přípravy a složení všech zkoušek přijal nabídku k přechodu do oddělení reaktorové fyziky. Zde působí od února 2013 jako technolog reaktorové fyziky. Věnuje se tvorbě provozní dokumentace a dokumentace pro palivové vsázky. Jako provozní fyzik provádí fyzikální testy reaktoru a řídí fyzikální a energetické spouštění bloku.